Stäng

Logga in Glömt lösenord


Skapa ett konto

Har du inget konto ännu? Dra nytta av många fördelar:

 1. Rabatter för långvariga kunder
 2. Enkel översikt över beställningar
 3. Bekväm datahantering
 4. mycket mer...
Skapa ett konto nu
Stäng

Varukorg Artikel0

Stäng

Din bevakningslista

roboexpert
bestofgarden
ebikexpert
homedeluxe
Stäng

671 Resultat

Välj butik och navigera

Gratis
kundtjänst

Högkvalitativa
märken

Integrietesskydd

ALLMÄNT

Den här integrietespolicy beskriver hur vi på Roboexpert (info@robo-expert.se) samlar in, använder, sprider och lagrar dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du alltid känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande dataskyddslagstiftning. Integritetspolicy gäller både omedelbart för nya kunder och för befintliga kunder.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vi på robo-expert.se är personuppgiftsansvarig för Roboexperts behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med den befintliga lagstiftningen.

PERSONUPPGIFT?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag fysisk levande person är att anse som personuppgifter. Personuppgifter kan därför vara exempelvis: namn, adresser, telefonnummer, fotografier. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är också personuppgifter, så lände de kan kopplas till fysiska personer.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter innebär allt som händer och sker med dina personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med dina personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Behandling av personuppgifter inkluderar all form av hantering av personuppgifter. Det kan exempelvis vara insamling, bearbetning, registrering, sammanlänkning, spridning och lagring av uppgifterna.

HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss, handlar hos oss och själv frivilligt lämnar dina uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss, exempelvis för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig eller prenumererar på våra nyhetsbrev. Vi samlar även in uppgifter genom att vår webbsida använder sig av cookies, som samlar in information på och från din webbläsare. Vi inhämtar också adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Uppgifter såsom kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Enligt den här integritetspolicyn får personuppgifter enbart samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål. Vi behandlar uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Utöver det behandlar vi också annan information som du själv lämnat vid dina kontakter med oss.

NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VAD ANVÄNDS DE TILL?

För att kunna:

 • Tillhandahållande av produkter och tjänster inom företagets verksamhet
 • Kommunikation om produkter och tjänster
 • Utveckling av produkter och tjänster
 • Informationssäkerhet
 • Efterlevnad av lagar eller när du på annat sätt har kontakt med robo-expert.se

För att vi lagligen ska kunna få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,
 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),
 • behandlingen är nödvändig för berättigande intressen hos oss och då dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning).
 • Specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör det. Viss behandling kan kräva den rättsliga grundens samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

TILLHANDAHÅLLANDE AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter enbart i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, som kund eller användare, så att vi kan fullfölja vårt avtal med dig om leverans av produkter och tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av produkterna/tjänsterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om produkter och tjänster eller avtal när du kontaktar vår kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal

Behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla produkter och tjänsterna. Om vi inte kan utföra sådan behandling av peronuppgifterna kan vi inte tillhandahålla produkter och tjänsterna, dock kvarstår din betalningsskyldighet under avtalstiden.

FULLGÖRANDE AV RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser som företag. Det kan vara nödvändig hantering för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut ( bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsofarlig vara).

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Behandlingen krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet som företag inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är, lagring av faktureringsunderlag för att vi ska kunna uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen.

ANNAN KOMMUNIKATION OM PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, exempelvis för att tillhandahålla dig serviceinformation och uppdateringar av produkter och tjänsterna. Vi behandlar även personuppgifter när vi är i kontakt med dig vid exempelvis frågor angående våra produkter och tjänster. Vi behandlar och smalar in personuppgifter som vi får direkt från dig, exempelvis genom att du själv väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat till dig.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra produkter och tjänster och dess tillgänglighet. Det behövs även för att utbilda våra medarbetare och för att förbättra vårt arbetssätt så vi ska kunna erbjuda dig bästa service. För det här ändamålet kan vi komma att använda dina kunduppgifter, såsom ditt namn, kundnummer, e-postadress och telefonnummer.

UTVÄRDERING OCH UTVECKLIG AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Ändamål

Vi behandlar data för att utvärdera, utveckla, optimera och hantera vår verksamhet i form av våra produkter och tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att optimera och utveckla våra produkter och tjänster. Det kan gälla framtagande av underlag för att förbättra varu- och logistikflöden, utveckling av sortiment, utveckling av resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhets-perspektiv, planering av nyetablering av anläggningar, framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.

INFORMATIONSSÄKERHET

Ändamål

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra produkter och tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren i avtal och liknande.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal (Kunduppgifter)

Behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla produkter och tjänsterna. Om vi inte kan utföra sådan behandling, kan vi inte tillhandahålla produkter och tjänsterna, dock kvarstår din betalningsskyldighet under avtalstiden.

EFTERLEVNAD AV LAGAR

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Exempel på behandling som kan förekomma för det här ändamålet är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet ,som företag, enligt bokföringslagen.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du köper våra produkter och tjänster behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid, beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Om vi inte anger något annat, sparar vi de flesta av dina kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras), förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (bokföringslagen).
 • Vi sparar dina kunduppgifter för att administrera fakturering generellt sett till dess att vår fordran på dig är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra några invändningar mot faktureringen. När det gäller en obetald faktura sparas uppgifterna till dess att fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna enligt definierade gallringsrutiner, förutom de uppgifter som krävs för att följa lagkrav.
 • Kreditupplysningsinformation raderas enligt definierade gallringsrutiner från inhämtande.
 • Ärendehistorik från supportärenden raderas enligt definierade gallringsrutiner från kontakten.
 • För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva erbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser sparas uppgifter om din användning av våra produkter och tjänster enligt definierade gallringsrutiner.
 • De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

VILKA KAN VI KOMMA ATT TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Transporter (logistikföretag och speditörer)
 • Betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer)
 • Marknadsföring (distribution, sociala medier)
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som är sammarbetspartners eller leverantörer till oss.

Vi delar din personuppgifter endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet och våra allmänna köpevillkor).

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast behöriga som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till informationen och deras hantering av den är strikt reglerad.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som exempelvis när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade raderade eller blockade. Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse.

KLAGOMÅL

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsförordning bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ditt klagomål.

COOKIES

Viktigt att komma ihåg att vi använder cookies när du besöker vår hemsida.